16-18

 

14-16

 

12-14

 

10-12

 

8-10

 

 

 

راهنمای درسی(آقایان خضری و رئیسی)

 

 

راهنمای درسی

 

 

راهنمای درسی

 

 

راهنمای دانشجویان دکتری

 

راهنمایی دانشجویان دکتری

)آقای شهرام رئیسی)

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

راغب اصفهانی

 

 

 

 

راغب اصفهانی

 

 

راغب اصفهانی

 

 

 

 

راغب اصفهانی

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

راهنمای درسی

 

  

ا

قتصاد بخش عمومی 1 دکتری( اتاق شورا)

 

 

 

شورای گروه

 

اقتصاد سنجی ارشد توسعه

 (18-  711 )

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

راغب اصفهانی

 

 

راغب اصفهانی

 

راهنمایی دانشجویان ارشد( آقای مستوفی 10-11 )

 

راهنمایی دانشجویان ارشد (خانم موسوی 8-9وخانم فضیلت محسنی 9-10 )

 

 

سه شنبه

 

 

 

راهنمای درسی ( خانم سحر عبدلی یک هفته در میان)

 

راهنمایی دانشجویان ارشد

 

 

راهنمای درسی

 

اقتصاد بخش عمومی دکتری

اقصاد سنجی توسعه26-710

 

راهنمای دانشجویان دکتری

 ( آقای جنتی)

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

خانم همت زاده(1-1.45)

  خانم فرزانه صرافان(1.45- 2.30)

  خانم سحر یزدخواستی(2.30-3.15)

 

 

اقتصاد سنجی دکتری آزاد

 

 

اقتصاد خرد دکتری آزاد

 

 

پنج شنبه