سوابق تحصیلی                                      

مقطع
دانشگاه
رشته
تاریخ فارغ التحصیلی
کارشناسی
مؤسسه عالی ریاضیات و
 مدیریت اقتصادی کرج
مدیریت اقتصاد
1357
کارشناسی ارشد
تربیت مدرس
اقتصاد با گرایش توسعه و برنامه ریزی و اقتصاد سنجی
1365
دکتری
تربیت مدرس
گرایش اصلی اقتصاد بخش عمومی و گرایش فرعی اقتصاد سنجی
1372