سوابق شغلی                                       

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

 

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

 

معاون اداری و مالي دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران

 

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 

رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه اصفهان

 

قائم مقام موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

عضو هیئت موسس دانشگاه غير انتفاعی راغب اصفهانی

 

عضو شورای انفورماتيك دانشگاه اصفهان

 

عضو کمیته پژوهشی گروه اقتصاد

 

عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 

عضو هیئت تحریریه فصلنامه بررسی های اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

عضو هیئت تحریریه مجله كاوش هاي اقتصادي دانشگاه يزد

 

عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی اقتصاد بين الملل دانشگاه اصفهان

 

نماینده گروه اقتصاد در طرحهای پژوهشی دانشکده علوم اداری و اقتصاد

 

نماینده دانشکده علوم اداری و اقتصاد در شوراي ارتباط با صنعت دانشگاه- حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

 

عضو کمیته هدفمند کردن یارانه ها- دانشگاه اصفهان

 

عضو کمیته برنامه ريزي ميان رشته ای دانشگاه اصفهان