راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد

 

رديف
عنوان پايان نامه
سال ارائه
محل انجام
1
ارزیابی اقتصادی صادرات برخی از محصولات کشاورزی استان مازندران به کشورهای آسیای میانه
1374
دانشگاه مازندران دانشکده اقتصاد
2
بهینه يابي تعداد بذر مصرفی در كشت گندم آبی در 5 استان کشور
1374
دانشگاه مازندران دانشکده اقتصاد
3
تخمین تابع تقاضای خانگی برق و پیش بینی آن در استان مازندران
1374
دانشگاه مازندران دانشکده اقتصاد
4
برآورد تابع تولید شیر و گوشت گاوداری صنعتی در استان اصفهان
1374
دانشگاه مازندران دانشکده اقتصاد
5
بررسی فقر و اندازه گيري خط فقر در استان کردستان
1376
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
6
تابع مطلوبيت دولت و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران
1378
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
7
برآورد ظرفیت مالیاتی و تحلیل كارآيي نظام مالیاتی در استان اصفهان
1378
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
8
تخصیص بهینه منابع با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان
1380
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
9
تحليل كارآيي فني دانشگاه های بزرگ دولتی ایران با استفاده از روش DEA
1379
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
10
رشد درآمدهاي مالياتي و ايجاد ارتباط منطقي بين بودجه دولت و درآمدهاي مالياتي
1376
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
11
بحثي پيرامون عوامل موثر در توزيع درامد در ايران و مقايسه تطبيقي توزيع درآمد در استان اصفهان
1379
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
12
نقش هزينه مبادله در تورم ركودي در ايران (
 
1378-1350)
1381
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
 اداری و اقتصاد
 
13
آثار يكسان سازي نرخ ارز بر رشد محصولات كشاورزي
1382
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
 اداری و اقتصاد
 
14
تاثيرات پايه هاي مالياتي بر سرمايه گذاري بخش
 
 خصوصي در صنعت ايران
1382
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
 اداری و اقتصاد
 
15
بررسي تاثيرات متقابل شاخص هاي نظام بانكي ،
 
 متغيرهاي كلان اقتصادي
1382
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
 اداری و اقتصاد
 
16
تاثير آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي برسي مقايسه
 
 اي بين كشورهاي منتخب
1384
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
 اداری و اقتصاد
 
17
 تحلیل ناكارآيي X و مقايسه آن با ناكارآيي های فنی و
 
 تخصیص مطالعه موردی بانک های رفاه استان اصفهان
1384
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
 اداری و اقتصاد
 
18
 
امكان سنجی پیوستن ایران به WTO از منظر
 
 معیارهای آزادی اقتصادی
 
1385
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
 
19
 
رابطه متقابل اجزاي شاخص آزادی اقتصادی در
 
 کشورهای ECD و شبیه سازی مدلی برای ایران
 
 
1385
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
 
20
تخصیص منابع تقاضای بنزین برای بخش های
 
 اقتصادی در ایران
1387
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
 
21
بررسی روابط علي بين متغیرهای کلان اقتصادی به
 
 منظور کاهش نرخ بهره در ایران
1387
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
 
22
مخارج دولت و منابع تامین مالی آن از منظر رشد
 
 حقیقی اقتصاد در ایران
1387
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
 
23
 
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر گسترش بورس
 
اوراق بهادار ايران
 
1386
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
24
 
اثر جهاني شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در كشورهاي
 
 OECD
1387
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
 
25
تحليل فضائي تاثير اندازه دولت بر توسعه انساني در
 
 کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي OIC
1388
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
 
26
رابطه همزمان دموکراسي، آزادي اقتصادي و توسعه
 
 انسانی در کشورهای منا
1388
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
 
27
بررسي اثر قدرت مسئولین دولتی و اعتماد موديان
 
 مالیاتی به آنها بر روی تمكين مالیاتی
1389
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
 
28
بررسی اثر روابط متقابل اجتماعی بر سطح تمکين
 
 موديان مالیاتی
1389
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
اداری و اقتصاد
 
29
 
تحلیل ارتباط ميان اقتصاد زير زمینی، مالیات و
 
 فرار مالياتي در اقتصاد ايران
در حال انجام
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
 اداري و اقتصاد
30
 
ارزیابی هم گرایی رفتاری متغیرهای اقتصادی موثر
 
 بر تحقق اهداف
در حال انجام
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
 اداري و اقتصاد
31
 
ارتباط متقابل هزینه نهايي وجوه عمومی، نابرابری
 
 گريزي و ...
در حال انجام
 
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم
 
 اداري و اقتصاد