مشاوره پایان نامه های دانشجویان در مقطع دکتری

 

ردیف
عنوان پایان نامه
سال ارائه
محل انجام
1
تحلیل نظری تجربی تغييرات ساختاری و تاثیرات ان بر اشتغال در ایران
1381
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
2
تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران (تعامل شهر و روستا)
1386
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
3
آزاد سازی مالی و نوسان های اقتصاد کلان: همزمانی آن ها در کشورهای در حال توسعه
1387
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
4
جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن بر اندازه دولت و اشتغال نیروی كار در کشورهای آسیايی منتخب
1389
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد