مشاوره پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد

 
ردیف
عنوان پایان نامه
سال ارائه
محل انجام
1
بررسی تحلیلی رابطه تورم و بيكاري در ایران
1373
دانشگاه مازندران دانشکده اقتصاد
2
بررسی عوامل اقتصادی تعيينکننده سرمایهگذاری خصوصی در اقتصاد ایران
1374
دانشگاه مازندران دانشکده اقتصاد
3
تحلیل و بررسی تجربی الگوی ساختار گرایان و پوليون در مورد تداوم ایران
1374
دانشگاه مازندران دانشکده اقتصاد
4
کاربرد مدل های مختلف تقاضا برای الگوی مخارج خانوار در ایران
1374
دانشگاه مازندران دانشکده اقتصاد
5
ارزیابی مهارتهای مدیریتی مورد نیاز مدیران در صنعت برق ااستان مازندران
1376
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
6
ارزیابی اقتصادی احداث بزرگراه زنجان- تبریز
1377
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
7
بررسی روش های مناسب ترویج محصولات مطالعه موردی: محصول پنیر پگاه در شهر اصفهان
1377
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
8
بررسی الگوی مصرف انرژی خانوادههای شهری در ایران (75-1362)
1378
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
9
بررسی تاثیر مدیریت ثمر بخش بر عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان قم
1376
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
10
بررسی اثرات استرس ناشی از عوامل سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای زنجان
1377
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
11
بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان کفش ملي در شهر تهران
1377
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد