دریافت جوایز و تقدیرنامه
 
استاد نمونه دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 87-1386
استاد نمونه کشوری معرفی شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی 89-1388
پژوهشگر برگزیده اداره ي كل كار و امور اجتماعی استان اصفهان، سال 1388