فرصت مطالعاتی                   

 

 
طي دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه ایالتی فلوریدای آمريكا در سال تحصیلی 83-1382
 
موضوع تحقیق: جهانی شدن ، آزادی اقتصادی و فعالیت های اقتصادی دولت ها