آثار علمی انتشار یافته
 
الف- فهرست کتاب های منتشر شده    
 
 
ب- فهرست مقالات منتشر شده در مجلات
 
 
ج- فهرست مقالات منتشر شده در کنفرانسهای ملي و بین المللي
 
 
د- فهرست مقالات منتشر شده در هفته پژوهش دانشگاه
 
ه- فهرست طرح های پژوهشی پایان یافته
 
7- الف) فهرست کتب منتشر شده
 
1- کتاب مسائل اقتصاد خرد- انتشارات موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1370 (ترجمه: مرتضی
 سامتي). 
 
 
2- کتاب اشتغال، بازار كار و سیاست های اقتصادی- انتشارات موسسه كار و تأمین اجتماعی، 1383 (تأليف: مرتضی
 سامتي). 
 
 
3- کتاب فكر اقتصادی، ثروت و موفقیت- انتشارات نور علم، سال 1388 (ترجمه: مرتضی سامتي).
 
 
4- کتاب اقتصاد بخش عمومی،‌ جلد 1، انتشارات نور علم، سال 1388 (ترجمه: مرتضی سامتي).
 
 
5- کتاب اقتصاد بخش عمومی، جلد 2، انتشارات نور علم، سال 1388 (ترجمه: مرتضی سامتي).
 
 
 
7- ب) فهرست مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی 
 
 
 1-Sameti, M. A Review of Iranian Economy, Effects of Government Economic, Activities on
 
 Economic Growth and Income Distribution, The Asian Economic Review, Vol.42, Agust 2000,
 
 India.
 
 
2- سامتي، مرتضی، مالیات پذيري اقتصاد ایران، مجله پژوهش نامه بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،
 
 شماره 15 ، سال 1379.
 
3- پیراسته، حسین، سامتي، مرتضی، تحلیلی پیرامون عوامل موثر بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شماره 9 ، تهران، سال 1380.
 
4- سامتي، مرتضی، رضوانی، محمدعلی، بررسی كارايي دانشگاه های بزرگ دولتی در ایران با استفاده از روش DEA “،
 
 مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره 59 ، سال 1380. 
 
5- سامتي، مرتضی و حسینی، محمدرضا برآورد تابع مطلوبیت دولت و اندازه گيري شاخص رفاه در ایران، مجله پژوهشی
 
 علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد دوازدهم، شماره 1و2 ، سال 1380.
 
 
6- سامتي، مرتضی و چيت ساز، مهران نقش بورس اوراق بهادار تهران در بازار سرمایه ایران، مجله دانش و پژوهش
 
 دانشگاه آزاد خور سگان، شماره 4 ، سال 1379.
 
 
7- سامتي، مرتضی، رناني، محسن و معلمی، مژگان بررسی رابطه تمرکز زدايي مالي و اندازه دولت در ایران فصلنامه
 
 پژوهش های اقتصادی ایران، دانشگاه علامه طباطبايي، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، تهران، سال 1385.
 
 
8- سامتي، مرتضي، ”اندازه گيري مقادير بهينه فعاليت­هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران طي سال‌هاي 77-
 
1358“، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشكده اقتصاد، دانشگاه تهران، شماره 62 ، سال 1382. 
 
 
9- Sameti, Morteza, “Globalization and structural Changes of International labor force
 
 Immigration Effective Factor, Iranian Economic Review, University of Tehran, Iran, Tehran,
 
 Vol.7, No.7, Fall 2002.
 
  
10- صامتي، مجيد، سامتي، مرتضي و اصغري، مريم ”اولويت­هاي توسعه بخش صنعت استان اصفهان براساس روش و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP )، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، شماره 27 ، سال 1382.
 
11-سامتي، مرتضي، صامتي، مجيد و شاهچرا، مهشيد ”جهت گيري مناسب هزينه­هاي جاري و عمراني دولت به منظور
 
 دستيابي به رشد بهينه اقتصادي“، فصلنامه پژوهش­هاي اقتصادي ايران، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده اقتصاد، مركز
 
 تحقيقات اقتصاد ايران، تهران، شماره 15 ، سال 1382.
 
 
12- اكبري، نعمت اله، سامتي، مرتضي و هاديان، ولي اله  ”بررسي تأثير هزينه­هاي دولت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي“،
 
 فصلنامه علمي و پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه، موسسه پژوهش­هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، وزارت اقتصاد
 
 و كشاورزي، شماره 42-41 ، تهران، سال 1382.
 
 
13- سامتي، مرتضي، صامتي، مجيد و جنتي مشكاني، ابوالفضل ”بررسي نقش هزينه مبادله بر تورم ركودي در ايران
 
(1379-1350)“، فصلنامه علمي- تخصصي جستارهاي اقتصادي، موسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه، شماره 1 ، سال اول،
 
 تهران، سال 1383.
 
 
14- سامتي، مرتضي، عمادزاده، مصطفي، و بختياري، بهروز ”برآورد تابع توليد آموزش عالي دانشگاه هاي دولتي در ايران“،
 
 فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش و برنامه­ريزي در آموزش عالي، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، شماره
 
28و 27 ، تهران، بهار و تابستان 1382.
 
 
15- سامتي، مرتضي، صمدي، سعيد و قبادي، سارا ”برآورد نرخ بهينه بيكاري و مقايسه آن با نرخ طبيعي با تأكيد بر
 
 متغيرهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي“، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره 67 ، تهران،  زمستان
 
 1383.
 
 
16- عمادزاده، مصطفي و سامتي،‌ مرتضي، ”تعيين عوامل موثر در ايجاد تورم پولي و چگونگي مهار آن در ايران طي دوره (82-1338)“، فصلنامه بررسي هاي اقتصادي، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز ، سال 1384.
 
17- سامتي، مرتضي، صامتي، مجيد و جعفري، عبدالحسين ”عدم تعادل­هاي مالي دولت و نرخ تورم  در ايران، فصلنامه
 
 پژوهشهاي اقتصادي ايران، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده اقتصاد، مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، شماره 24  ، تهران،
 
 سال 1384. 
 
 
18- Sameti, Morteza “Globalization and Size of Government Economic Activities", The Asisn
 
 Economic Review, Indian Institute of Economics, August 2000.
       
 
19- سامتي، مرتضي و شهنازي، روح الله، ”بررسي اثر آزادي اقتصادي برفساد مالي“، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران،
 
 دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده اقتصاد، مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، شماره28 ، تهران، پاييز 1385.
 
 
20- Sameti , Morteza and shahchera, mahshid, Economic Freedom, Economic growth and
 
 Government Tax Revenue in (MENA), Iranian Economic Review,   
 
(IER) University of Tehran, Iran, Fall2006, Vol. 10, No. 17.
 
 
20-سامتي، مرتضي، صامتي،  مجيد و شهنازي، روح الله «بررسي تاثير آزادي اقتصادي بر درآمد سرانه و رشد اقتصادي (با
 
 رهيافت panel data )» پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران، شماره 20، سال 1385، مازندران، بابلسر.
 
21- سامتي، مرتضي، رناني، محسن و معلمي، مژگان «تمرکز زدايي و منافع تشکيل دولت­هاي محلي از منظر افزايش کارآيي: ارائه يک رهيات جديد»، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره78 ، تهران، بهار1386.
 
22- سامتي، مرتضي و طاهري مرضيه، «امکان سنجي الحاق ايران به WTO  از منظر شاخص هاي آزادي اقتصادي، فصلنامه
 
 اقتصاد و تجارت نوين، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، شماره ششم، تهران، پاييز1385.
 
 
23-سامتي، مرتضي، احمدزاده، عزيز و شهنازي، روح الله «اثرمنابع طبيعي بر اقتصاد کشورهاي اوپک و چند کشور منتخب،
 
 فصلنامه جستارهاي اقتصادي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شماره 7 ، بهار و تابستان 1386، ايران، تهران.
 
 
24- Sameti, morteza and moalemi,mojgan, Feasibility of Local Governments Formation in
 
 Developing Countries and its Effects on Economic growth, The Asian Economic Review
 
, Indian Institute of Economic, August 2007, vol.49,2007, India
 
 
25- سامتي، مرتضي، امامي ميبدي، مريم، و رئيسي، نگار «تاثيرات پايه هاي مالياتي بر بازار سرمايه» مجله علوم انساني،
 
 دانشگاه سيستان و بلوچستان، ارديبهشت سال 1382، ايران، زاهدان.  
       
 
26- ابزري، مهدي، و دلبري، مهدي «کاربرد مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي در تعيين  معيارهاي موثر بر انتخاب سهام
 
 در بورس اوراق بهادار تهران»، (AHP ) مجله برنامه و بودجه، سازمان مديريت  و برنامه ريزي  کشور، ايران، تهران، دي و
 
 بهمن 1381. 
                          
 
27- صامتي، مجيد، سامتي، مرتضي و صادقي، زين العابدين، گازري، جواد «بررسي اثرات خصوصي سازي برکارآيي واحد
 
 هاي ذخيره سازي گندم شرکت بازرگاني دولتي ايران»، مطالعه موردي: منطقه 5 استانهاي خراسان شمالي– رضوي جنوبي،
 
 فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني شماره 44 ، تهران، پاييز 1386.             
 
 
28- فرهمند، شکوفه، عسکري، علي، سامتي، مرتضي، تحليل فضايي توسعه شهري در ايران (رشد اندازه شهرها)، مجله
 
 تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره 82، بهار 1387. 
               
 
 
29- سامتي، مرتضي، رضايي، غلامرضا، شهنازي روح الله «بررسي تاثير اجزاي اقتصاد دانش محور بر بهره وري و نيروي کار
 
 مطالعه موردي در کشورهاي (OECD ) با رهيافت Panel Data »، مجله پژوهشي علوم انساني، دانشگاه اصفهان، شماره
 
5، سال1386. 
 
 
 
30- رنجبر، همايون، سامتي، مرتضي، آقايي، کيومرث و باجغلي، شادي «برآورد تابع هزينه مرزي و اندازه گيري کارآيي
 
بانکهاي مرکزي، مطالعه موردي ايران و کشورهاي منتخب»، نشريه علمي- تخصصي روند، بانک مرکزي جمهوري اسلامي
 
 ايران، شماره 52و53، بهار و تابستان، تهران، سال 1386.
 
 
 
31- سامتي، مرتضي، همايوني راد، سعيد، و کريم زاده، فاطمه «بررسي سهم عامل نيروي كار در تابع هزينه صنايع،
 
 فصلنامه علمي پژوهشي بررسيهاي اقتصادي دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، شماره دوم
 
 سال 1386.
 
 
 
32- سامتي، مرتضي، صامتي، مجيد، قضاوي، رسول «بررسي اثر ترکيب بودجه دولت بر رفاه اجتماعي در ايران، دوره زماني
 
(1382-1360)، مجله توسعه و سرمايه، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، سال اول، شماره دوم، سال
 
1387. 
 
 
 
33- سامتي، مرتضي، اشراقي، فرشته «تاثير توسعه مالي، مخارج عمومي بر درآمد ملي ايران (يک مطالعه اقتصاد
 
 سنجي)»، پژوهشنامه اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، پژوهشکده امور اقتصادي، تهران، سال نهم، شماره چهارم،
 
 زمستان 1388. 
 
 
 
34- دلالي اصفهاني، رحيم، سامتي، مرتضي، فعال جو، حميدرضا «رشد بهينه اقتصادي پايا و هزينه هاي عمومي در ايران:
 
 يک تحليل پويا، پژوهشنامه اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، تهران، سال1386.
 
 
 
35- سامتي، مرتضي، معيني، شهرام «بازار زمين، مضيقه دستوري و بحران قيمت ها: مطالعه موردي اصفهان (83-1371)»،
 
 فصلنامه علمي اقتصاد مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي، شماره 41، تهران، پاييز، سال1386.
 
 
 
36- صامتي، مجيد، سامتي، مرتضي، حق شناس، اصغر، مير محبوب، فرزاد، «مدل سازي و تحليل توقف واگن هاي راه آهن
 
 در ذوب آهن به هنگام تخليه»، مجله علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، شماره2، سال 1387. 
 
 
 
37- سامتي، مرتضي، دلالي اصفهاني، رحيم، خوش اخلاق، رحمان، شيراني فخر، زهره، «تحليل روابط علّي بين متغيرهاي
 
كلان اقتصادي به منظور كاهش نرخ بهره در ايران با روش نقشه علي بيزين  (BCM) ، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشكده
 
 اقتصاد دانشگاه تهران، شماره 86، تهران، بهار 1388.
 
 
 
38- سامتي، مرتضي، صامتي، مجيد، شيراني فخر، زهره « بررسي اثر كسري بودجه دولت بر سرمايه گذاري بخش خصوصي
 
 در ماشين آلات و ساختمان در اقتصاد ايران با استفاده از سيستم معادلات همزمان»، فصلنامه بررسي هاي اقتصادي،
 
 دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره پنجم، شماره اول، بهار 1387.
 
 
 
39- سامتي، مرتضي، گوگردچيان، مرضيه، گوگردچيان، احمد، «تحليل تئوريك و تجربي آزادي اقتصادي بر هزينه مبادله:
 
مطالعه موردي كشورهاي  (OECD) »، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، پژوهشكده امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و
 
 دارائي، سال دهم، شماره دوم، تابستان 1389، تهران. 
 
 
 
40- سامتي، مرتضي، يزداني، مهدي، «تحليل اقتصادسنجي تابع تقاضاي پول در ايران»، پژوهشنامه علوم اقتصادي،
 
 دانشكده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندران، شماره 39، نيمه دوم سال 1389، مازندران، بابلسر، 1389.
 
 
 
41- سامتي، مرتضي، خانزادي، آزاد، يزداني، مهدي، «اثر درآمدهاي نفتي و سياست­هاي پولي بر توزيع درآمد: مطالعه
 
 موردي كشور ايران»، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد مقداري، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد چمران
 
 اهواز، سال 1389.
 
 
 
42- سامتي، مرتضي، طيبي، سيدكميل، حيدري، سميه، «اثر رشد درآمدهاي دولت بر تورم و رشد حقيقي اقتصاد ايران در
 
دوره ي زماني (1386-1338)»، پژوهشنامه ماليات، سازمان امور مالياتي كشور، شماره دوم، سال شانزدهم، تهران، پاييز
 
 1387.
 
 
 
43- صامتي، مجيد، سامتي، مرتضي، دلائي ميلان، علي، «برآورد اقتصاد زيرزميني در ايران (1384-1344)»، مجله
 
 پژوهشي اقتصاد بين الملل دانشگاه اصفهان، شماره 34، شماره 2، دوره جديد، پاييز و زمستان 1388.
 
 
44- دلالي اصفهاني، رحيم، رناني، محسن، سامتي، مرتضي، اسماعيل زاده، رضا، «رشد بهينه اقتصادي پايا و هزينه هاي
 
 عمومي در ايران: يك تحليل پويا»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، پژوهشكده امور اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و
 
 دارائي، سال هشتم، شماره سوم، تهران، پاييز 1387.
 
 
7-ج) فهرست مقالات ارائه شده و منتشر شده در کنفرانس های ملی و بین المللی
 
1-سامتي، مرتضی: بررسی پیرامون معیارهای اقتصادی در جهت تفكيك فعاليت هاي اقتصادي بين بخش خصوصي و
 
 دولتي، ارائه شده در سمينار كنكاشي پيرامون مسائل تعديل اقتصادي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس ، سال 1371- 1370.
 
 
 
2- Sameti, Morteza: A Review of Iranian Economy EFFects of Government Economic
 
 Activities
 
 on Economic Growth and Income Distribution.
 
مقاله ارائه شده در پنجمين كنفرانس بين المللي اروپايي مديترانه اي، فرانسه، آذر ماه سال 1376.
 
 
 
3- Sameti, Morteza: Economic Growth, Unemployment, Education Costs and Immigration,
 
 5Emes
 
 Recontres Euro Mediterraneennes, France, 17-19 october 2001.
 
 
 
 
4- Sameti, Morteza: Estimate of Government, Utility Function and Measurements of Welfare
 
 Index
 
 in Iran, International Conference WOCME, Germany, 2001.
 
 
 
5- Sameti, Morteza: Globalization and structural Changes of International Labor Force
 
 Immigration
 
 Effective Factors, 6Emes Recontres Euro Mediterraneennes, France, 2001.
 
 
 
6- سامتي، مرتضي، شهنازي، روح اله و دهقان شباني، زهرا: «بررسي اثر زير بخش هاي آزادي اقتصادي بر توريسم (با
 
 رهيافت Panel data )»، همايش سراسري نقش صنعت گردشگري در توسعه مازندران، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم
 
 انساني و اجتماعي، تير ماه سال 1384.
 
 
 
7- سامتي، مرتضي و دهقان شباني، زهرا: «تجارب كشورهاي در حال توسعه در روند جهاني شدن و مقايسه ان با ايران»،
 
 سيمنار اقتصاد ايراني و اقتصاد جهاني، چالشها و فرصت ها، شيراز، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ارديبهشت
 
 سال 1384.
 
 
 
8- Sameti, Morteza: Globalization and structural Changes of International Labor Force
 
 Immigration
 
 Effective Factor, 7Emes Recontres Euro Mediteraneennes, France, 2002.
 
 
 
9- Sameti, Morteza: The Effects of Exchange Rate Unification on Iranian Economy, 7emes
 
 Recontres Euro Mediterraneennes, Robat, 8-10 october 2003.
 
 
10- Sameti, Morteza: Globalization and Size of Government Economic Activities, 7th
 
 
 International
 
 Conference, Public Sector Transition, Improving Efficiency in the Public Sector, Saint
 
 Peterzborg, 23-24 September 2005.
 
 
 
11- Sameti, Morteza: Economic Freedom Ingredients, Economic Growth and Governments
 
 Tax
 
Income in MENA, 9Emes Recontres Euro Mediterraneennes, France. 28-30 September 2005.
 
 
 
12- سامتي، مرتضي: «مروري بر اقتصاد ايران در دهه­ي گذشته و تاثير فعاليت هاي اقتصادي دولت بر رشد اقتصادي و
 
 توزيع درآمد در ايران»، مقاله ارائه شده در جلسه سخنراني و پرسش و پاسخ S.E.T.A  با حضور اساتيد و دانشجويان
 
 دكتري و ارشد مركز تحقيقات اقتصادي دانشگاه سوفيا آنتي پوليس فرانسه، آذرماه 1377، فرانسه.
 
 
 
13- Sameti, Morteza: The Effect of oil Revenue on Inequality and Economic Growth in Iran and Some selected oil exporting countries of the OECD, The 7th APEF International
 
 
 Coference on East
 
 and West Asia Trade and Economic Relations: opportunities, Challenges and out Comes
 
, University of Isfahan and University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran, 3-5
 
 November
 
 2008.
 
 
 
14-  Sameti, Morteza, khanzadi, Azad and Faramarzi, Ayoub: Regional Development and Monetary Policy, The 7th APEF International Coference on East and West Asia Trade and
 
 
 Economic
 
 Relations: opportunities, Challenges and out Comes, University of Isfahan and University of
 
 Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran, 3-5 November 2008.
 
 
15- سامتي، مرتضي، طيبي، سيدكميل، عباسلو، ياسر: «تقويت نظام بانكي ايران و اثر آن بر آزاد سازي و رشد اقتصادي
 
 كشور، نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شهريور ماه
 
 1387 ، تهران.
 
 
16- Sameti, Morteza: Economic Cooperation to the Southern Caucasus Region, New
 
 Economic
 
 school of Georgia, Economic cooperation in the southern Caucasus Region International
 
 Conference, Georgia, 9-12 October 2009.
 
 
 
17- Sameti, Morteza: World Financial Crisis and its consequences For Oil Rich countries,
 
 New
 
 Economic School of Georgia, Economic Cooperation in the Southern Caucasus Region
 
International Conference, Georgia 9-12 October 2009.
 
 
18- Sameti, Morteza, Zareei, Mehdi: Islamic Taxes Effects On utility of Islamic Government
 
 Unility
 
 of Iran, International Conference on Islamic Economics and Economies of the OIC Countries
 
 2009, Kuala Lumpur, Malysia, 28-29 April 2009.  
 
 
19- Sameti, Morteza, Akbari, Nematollah, Moazzen Jamshidi, Homa: The Effect of
 
 Government
 
 Size on HDI in OIC Countries, A Spatial Econometric Approach, International Conference on
 
 Islamic Economics and Economies of the OIC Countries 2009, Kuala Lumpur, Malysia, 28
 
-29
 
 April 2009.
 
 
20- سامتي، مرتضي، «الزامات اجرايي ماليات بر ارزش افزوده از منظر اقتصادي دولت»، همايش علمي دانشجويي
 
 ماليات بر ارزش افزوده- ايران- اصفهان، سال 1387.
 
 
 
21- سامتي، مرتضي، خانزادي، آزاد، يزداني، مهدي، «درآمدهاي نفتي، سياست­هاي پولي و شاخص­هاي نابرابري، مطالعه
 
 موردي كشور ايران»، نوزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي
 
 جمهوري اسلامي ايران، ايران، تهران، ارديبهشت 1388.
 
 
 
22- طيبي، سيدكميل، سامتي، مرتضي، حيدري، سميه، «اثرات رشد نقدينگي و صادرات واقعي بر شاخص هاي اقتصاد
 
 كلان با تاكيد بر بخش نفتي و نقش دولت در اقتصاد ايران»، نوزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي،
 
 پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 28 ارديبهشت 1388.
 
 
 
23- Sameti, Morteza, Yazdani, Enayatollah, Ghasemi, Masoud, Jaberi, Robabeh; Study the
 
 Simultaneous Effect of Economic Freedom, Human Developing and Democracy in MENA.
 
 Region, Economic Freedom of the world Net work, Annual Conference “Economic Freedom
 
 in
 
 Times of Crises”, Poland, 30 October 2009.
 
 
 
 24- Sameti, Morteza, Ranjbar, Homayon, ohadi, sepideh: “The Impact of Globalization on
 
 Income
 
 Distribution Implication For three aspects of Globalization, International Conference on
 
 Economics, Business Management and Marketing (EBMM 2009), Singapore, 9-11 October,
 
 2009.
 
 
 
25- Gharipour, Amin, yousefian, Ali, sameti, Morteaz: Economic Herd Behavior in some
 
 Middle
 
 East Countries Evaluation of Artificial Neural Net works, Approch for Prediction,
 
 Internationa
 
l Conference on Economics, Business Management and Marketing (EBMM 2009) Singapore,
 
 9-11
 
 October 2009.
 
 
 
26- Sameti, Morteza, Yousefian Ali, Gharipour, Amin: Economic Herd Behviour in Iran and
 
 Turkish Evaluation of Artificial Neural Net work with Dynamic Architecture, International
 
 Conference on Economics, Business Management and Marketing (EBMM 2009), Singapore,
 
 9-11
 
 October 2009.
 
 
 
27- Yousefian, Ali, Gharipour, Amin, Sameti, Morteza; Recurrent Adaptive Net work based
 
 Fuzzy
 
 Inferences system for Prediction Macroeconomic Time series, International Conference on
 
 Economics, Business Management and Marketing (EBMM 2009), Singapore, 9-11 October
 
 2009.
 
 
28- سامتي، مرتضي، خانزادي، آزاد، يزداني، مهدي، «بررسي فرضيه ي وجود اثرات نامتقارن شوك هاي نرخ ارز بر
 
 سطح توليد و قيمت» (مطالعه موردي: كشورايران)، بيستمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي، پژوهكشده پولي
 
 و بانكي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ايران، تهران، ارديبهشت 1389.
 
 
 
29- آذربايجاني، كريم، سامتي، مرتضي، گلچين فر، حنانه، «ارزيابي ارتباط سرمايه گذاري مستقيم خارجي خروجي
 
  (OFDI)  و سرمايه گذاري داخلي در ايران و چند كشور منتخب»، نخستين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، دانشگاه
 
 مازندران، سازمان ملي جوانان استان مازندران، پرديس دانشگاه مازندران، بابلسر، ارديبهشت 1389.
 
 
 
30- سامتي، مرتضي، شريفي، حسين، احمدي صنايع، «بررسي اثرات استقلال بانك مركزي و جهت گيري سياسي دولت
 
 ها در تامين مالي بهينه دولت»، نخستين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، دانشگاه مازندران، سازمان ملي جوانان
 
 استان مازندران، پرديس دانشگاه مازندران، بابلسر، ارديبهشت 1389.
 
 
 
31- رنجبر، هـمايون، سامتي، مرتضي، تـوكلي، شيرين، «تقابل بين تغيير پذيري توليـد و تورم در ايـران (86-1357):
 
 سياست پولي ضد تورمي»، نخستين همايش ملي دانشجويي اقتصاد ايران، دانشگاه مازندران، بابلسر، ارديبهشت ماه، سال
 
 1389.
 
 
 
32- Sameti, Morteza, Ranjbar, Homayoon, Ghobadi, Sara, Najar KhodabaKhsh,
 
 Mina, “Effective
 
 Factors on Intellectual Capital Migration With Emphasis on the Government size Role” 2nd
 
 
 Interational Conference on Intellectuall Copital Management (IICM 2010), (IA SBS),
 
 Zanjan, Iran
 
, October 6-7 2010.
 
كنفرانس بين المللي مديريت سرمايه فكري پارك علم و فناوري، دانشكده تحصيلات تكميلي علوم پايه، زنجان، 15-14
 
 مهرماه 1389.
 
 
 
33- Sameti, Morteza, “Effective of Economic Freedom Component on Legal Structure and
 
 Security of Property Rights, Economic Freedom of the world Net work Annual Conference
 
 Hosted by the Interational Research Foundation, Sultanate of Oman, and the Fraser Institute,
 
 Canada, 20-21 November 2005, MUSCAT, Oman.
 
مقاله ارائه شده در كنفرانس بين المللي شهر مسقط- كشور عمان.  
 
 
 
34- Sameti, Morteza, Samiei, Neda, Jalilvand, Reza, “Herd Behavior in OECD Countries in
 
 Comparisin with ASEAN Countries in Association with Performing Fiscal and Monetary
 
 Policies
 
For Exiting of Crisis” The 9th APEF International Conference, the Global Financial Crisis
 
 
and East
 
 
Asia Economic Development, School of Statistics, Renmin University of China, Beijing,
 
 
 China, 28-
 
31 October 2010.
 
مقاله ارائه شده در نهمين كنفرانس بين المللي APEF ، شهر پكن، كشور چين.
 
 
 
35- Sameti, Morteza, Haghighi, Shahrzad, “Trade Openness and Democracy: the Role of
 
 Civil
 
 Liberties as a Medium (A Case Study: about Middle East and North Africa) the 9th
 
 
 International
 
 Confrence of the Japan Economic Policy Association, (JEPA), Tokyo, Japan. November, 27
 
-28 2010 
 
 
مقاله ارائه شده در دانشگاه واسدا شهر توكيو، كشور ژاپن، آذرماه 1389. 
 
 
 
36- Sameti, Morteza, “Underground Economy and its Relation with Labor Market and Tax:
 
 The
 
 Comparison For OECD Countries Via Panel data, Shadow Economy, Tax Policy and the
 
 Labour
 
 Market sinan International Comparison Options for Economy Policy, 15-16 April 2010,
 
 Germany.
 
مقاله ارائه شده در كنفرانس بين المللي كشور آلمان، ارديبهشت ماه 1389.
 
 
 
37- سامتي، مرتضي، رنجبر، همايون، قبادي، سارا، نجار خدابخش، مينا، «عوامل موثر بر مهاجرت نيروي كار
 
 متخصص آسياي جنوب شرقي با تاكيد بر اثر اندازه ي دولت»، اولين همايش ملي مديريت، دانشكده اقتصاد، مديريت و
 
 علوم اجتماعي دانشگاه شيراز، 19 الي 20 آبان ماه، سال 1389.
 
 
38- سامتي، مرتضي، رنجبر، همايون،  قبادي، سارا، نجار خدابخش، مينا، «وامل موثر بر مهاجرت نيروي كار متخصص
 
 ايران با تاكيد بر اثر اندازه دولت»، اولين همايش ملي مديريت، دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه شيراز،
 
 19 الي 20 آبان ماه، سال 1389.
 
 
7-د)فهرست مقالات ارائه شده در هفته ی پژوهش دانشگاه اصفهان
 
 
1- تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی، هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، آذر ماه
 
سال 1383.
 
 
 
2- جهانی شدن و اندازه ي فعالیت های اقتصادی دولت ها، هفتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و
 
اقتصاد، آذر ماه سال 1383.
 
 
 
3- مدل اقتصادی براي توقف واگن های راه آهن در ذوب آهن اصفهان، هشتمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده
 
علوم اداری و اقتصاد، آذر ماه سال 1384.
 
 
 
4- بررسی اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی (مطالعه موردی با رويكرد Panel Data ) هشتمین هفته پژوهش دانشگاه
 
 اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، آذر ماه سال 1384.
 
 
 
5- تحلیل اقتصادی سنجی تابع تقاضای پول در ایران، نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و
 
 اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
 
 
 
6- تاثیر متقابل سرمایه انسانی و درجه باز بودگي بر رشد اقتصادی، نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم
 
 اداری و اقتصاد، اسفند ماه، سال 1385.
 
 
 
7- تخمین تابع تقاضای خدمت بهداشتی درمانی کاشان، نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و
 
 اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
 
 
 
8- نقش دولت در فعالیت های توزیع مجدد ضد اجتماعی، نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و
 
 اقتصاد، اسفند سال 1385.
 
 
 
9- بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران، نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان،
 
 دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
 
 
 
10- معرفی روش BCM  و کاربردهای آن در اقتصاد در شرایط نااطميناني، نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده
 
 علوم اداری و اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
 
 
 
11- بررسی زير ساخت­های نهاده لازم جهت موفقیت خصوصی سازی در ایران، نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان،
 
 دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اسفند ماه سال 1385.
 
 
 
12- مقایسه دو شاخص آزادی اقتصادی، نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، اسفند ماه
 
 سال 1385.
 
 
 
13- اقتصاد بهداشت و درمان، دیدگاه ها و نظریه ها، نهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد،
 
 اسفند ماه سال 1385.
 
 
 
14- افزایش قیمت مسکن و تاثیر آن بر اشتغال، دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، آذر
 
ماه سال 1386.
 
 
 
15- بررسی سیاست های مالی در يك اقتصاد در حال رشد مورد مطالعه کشور ایران، دهمین هفته پژوهش دانشگاه
 
 اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، آذر ماه سال 1386.
 
 
 
16- دولت و سرمایه اجتماعی، دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، آذر ماه سال 1386.
 
 
17- ارائه يك تابع تقاضا برای بنزین در ایران، دهمین هفته پژوهش اقتصاد اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، آذر ماه
 
 
 سال 1386.
 
 
 
18- شرحی بر جهانی شدن و توزیع درآمد مورد مطالعه: ایران 84-1365، دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده
 
علوم اداری و اقتصاد، آذر 1386.
 
 
19- اثر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی ایران، 83-1348، دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و
 
 اقتصاد، آذر ماه سال 1386.
 
 
20- فرار مالیاتی و تاثیر ان بر توزیع درآمد، دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، آذر ماه
 
 سال 1386.
 
 
21- تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار، دهمین هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم
 
 اداری و اقتصاد، آذر ماه 1386.
 
 
 
22- The Effect of Government Expenditure on Economic Growth of Iran (1348-1383), 1386.
 
 
7-ه) فهرست طرح های پژوهشی پایان یافته
 
 
1- تحلیل نظری و تجربی تخصیص منابع در دانشگاه اصفهان (مجری طرح)، مصوب: دانشگاه اصفهان، 1380.
 
 
2- اندازه گيري ظرفیت مالیاتی در 24 استان کشور (مجری طرح)، مصوب: دانشگاه اصفهان جهت ارائه به شورای پژوهش های
 
 علمی کشور، 1379.
 
 
3- طرح اجرايی چهار ساله دانشگاه اصفهان (مجری طرح)، مصوب: دانشگاه اصفهان، 1380.
 
 
4- سیاست های اقتصادی به منظور نیل به اشتغال کامل مبانی نظری و مطالعات تجربی، (مجری طرح)، مصوب: موسسه كار و
 
 تامین اجتماعی، 1380.
 
 
5- بررسی روند تطبیقی مهاجرت نیروی انسانی متخصص در کشورهای مشابه و مقایسه ان با ایران، (مجری طرح)، مصوب: وزارت
 
 علوم، تحقیقات و فناوری، 1381.
 
 
6- بررسی پیرامون معیارهای اقتصادی در جهت تفكيك فعالیت های اقتصادی بین بخش خصوصی و دولتی، (مجری طرح)،
 
 مصوب: وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1376.
 
 
7- مطالعه موردی در راستای کاهش فعالیت های اقتصادی دولت، (مجری طرح)، مصوب: دانشگاه اصفهان، 1377.
 
 
8- بررسی زمینه های ایجاد اشتغال در چهارچوب شناخت بازار كار و ارائه راهکارهای مقابله با بحران بيكاري در استان اصفهان،
 
 (مجری طرح)، مصوب: سازمان مدیریت و برنامه ريزي استان. 1384.
 
 
9- توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، (مجری طرح)، مصوب: دانشگاه اصفهان، 1377.
 
10- شناخت عوامل اقتصادی منطقه ای موثر بر عرضه و تقاضاهای نیروی كار در استان اصفهان، (مجری طرح)، مصوب: سازمان
 
 مدیریت و برنامه ريزي استان اصفهان.
 
 
11- آسیب شناسی اشتغال زايي و ارائه راهکارهای كلي مقابله با بيكاري در استان اصفهان، (مجری طرح)، مصوب: سازمان
 
 مدیریت و برنامه ريزي استان، 1384.
 
 
12- تحليل و ارزيابي تجربه سایر کشورها پیرامون اشتغال زايي و مقابله با بحران بيكاري، (مجری طرح)، مصوب: سازمان مدیریت و
 
 برنامه ريزي استان، 1384.
 
 
13- بررسي فرايند كارآفريني با رويكرد اشتغال زايي در استان اصفهان، (مجري طرح)، مصوب: سازمان مديريت و برنامه ريزي
 
 استان، 1384.
 
 
14- قوانين، مقررات، نهادها و آئين نامه هاي موثر در تقاضاي نيروي كار استان اصفهان، (مجري طرح)، مصوب: سازمان مديريت و
 
 برنامه ريزي استان، 1384.
 
 
15- نقش وجود هزينه هاي مبادله در كاهش تقاضاي نيروي كار و افزايش ريسك سرمايه گذاري و ارائه راهكارهاي كاهش آن در
 
 استان اصفهان، (مجري طرح)، مصوب: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
 
16- بررسي تطبيقي روند مهاجرت نيروي انساني متخصص در كشورهاي مشابه و مقايسه آن با ايران، (مجري طرح)، مصوب:
 
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1384.
17- مطالعه بخش اقتصاد كلان طرح جامع توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در استان مازندران، (مجري طرح)، مصوب:
 
 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران، 1374.
18- مطالعه بخش اقتصادي طرح مطالعات جامع كشاورزي منطقه زير سد دز، (مجري طرح)، مصوب: شركت مهندسين مشاور
 
 زومار، 1372
 
19- پروژه مقايسه و ارزيابي بهره وري نيروي كار در صنايع كوچك و بزرگ در استان هاي كشور، (مجري طرح)، مصوب: دانشگاه
 
 اصفهان، سال 1372.
 
20- پروژه بررسي زمينه هاي اجراي موفقيت آميز ماليات به ارزش افزوده در كشور، (مجري طرح)، مصوب: دانشگاه اصفهان،
 
 1373.
 
 
21- پروژه بررسي روند تمركز زدايي در كشور و مقايسه آن با ساير كشورهاي در حال توسعه، (مجري طرح)، مصوب: دانشگاه
 
 اصفهان، 1373.
 
 
22- طرح جامع کشاورزی و منابع طبيعي زیر حوزه های كارون، مار ون و زهر، شرقی استان كهگيلويه و بويراحمد، (مجری طرح)،
 
 مصوب: شرکت مهندسین مشاور زو مار، 1378.