سوابق آموزشی

 
 
تدریس در دانشگاه های اصفهان- مازندران- تهران- تربیت مدرس- از سال 1365
 
عنوان دروس تدریس شده
مقطع
اقتصاد خرد
 کارشناسی
اقتصاد کلان
 کارشناسی
اقتصاد مدیریت
 کارشناسی
اقتصاد سنجی
 کارشناسی
اقتصاد بخش عمومی
 کارشناسی
اقتصاد خرد
 کارشناسی
اقتصاد کلان
 کارشناسی
ریاضیات پیش دانشگاهی
 کارشناسی
اقتصاد سنجی عمومی
 کارشناسی
كليات علم اقتصاد
 کارشناسی
اصول علم اقتصاد
 کارشناسی
مبانی علم اقتصاد
 کارشناسی
ماليه عمومی
 کارشناسی
بودجه ريزي دولتی
 کارشناسی
اقتصاد رفاه 
 کارشناسی
اقتصاد خرد
 کارشناسی ارشد
اقتصاد کلان
 کارشناسی ارشد
اقتصاد سنجی
 کارشناسی ارشد
اقتصاد مدیریت
 کارشناسی ارشد
اقتصاد بخش عمومی
 کارشناسی ارشد
اقتصاد خرد میانه 1
 کارشناسی ارشد
اقتصاد خرد میانه 2
 کارشناسی ارشد
اقتصاد سنجی عمومی
 کارشناسی ارشد
اقتصاد خرد پیشرفته 2
 کارشناسی ارشد
ماليه عمومی
 کارشناسی ارشد
بودجه ريزي دولتی
 کارشناسی ارشد
اقتصاد مدیریت
 کارشناسی ارشد
اقتصاد سنجی عمومی توسعه
 کارشناسی ارشد
اقتصاد خرد
 کارشناسی ارشد
اقتصاد بخش عمومی 
 دکتری
اقتصاد خرد پیشرفته 2 
 دکتری
اقتصاد خرد پیشرفته میانه 1
 دکتری
اقتصاد سنجی 
 دکتری