راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع دکتری

 

ردیف
عنوان پایان نامه
سال ارائه
محل انجام
1
 تاثیر تمرکز زدایی مالی برانداز ه دولت در
 ایران
1384
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
2
امکان سنجی تشكيل دولت های محلی و تاثیرات احتمالی آن بر رشد اقتصادی
1386
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد
3
تحلیل های نظری و تجربی آزادی اقتصادی و فقر (کشورهای منتخب)
1387
دانشگاه اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد