زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 
آزادی اقتصادی ، اشتغال ، مالیات ، اقتصاد غیررسمی ، انتخاب عمومی ، جهانی شدن