اطلاعات شخصی                                    

نام و نام خانوادگی :                مرتضی سامتی
نام پدر:                                محمد
سال تولد:                             1336
وضعیت تأهل:                        متأهل
سمت:                                  عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
مرتبه علمی:                          دانشیار
محل كار:                              اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان 
 
       دانشکده علوم اداری و اقتصاد- گروه اقتصاد- كد پستی 73441-81746
تلفن محل كار:                       7935217-0311
فاکس:                                  6683116-0311
تلفن همراه:                           09131046735
پست الكترونيك:                    sameti@acnt.ui.ac.ir        msameti@gmail.com